Szósta wizyta J.Ś. Gangteng Tulku Rinpocze w Polsce

Z rado­ścią infor­mujemy, że J.Ś. Gang­teng Tulku Rin­pocze wraz z 10 Lamami z Bhutanu będzie gościł w Wildze k. Warszawy w dniach 24.10 – 7.11.2014 r. Głów­nym punk­tem wizyty Rin­pocze będzie 9-dniowa Prak­tyka DRUBCZEN AMITAJUSA, która roz­pocz­nie się inicjacją Amitajusa, a zakoń­czy się ceremonią „otrzymania siddhi”. W ostat­nie cztery dni wizyty Rin­pocze udzieli inicjacji Guh­jagar­bhy – królowej wszyst­kich tantr. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Yeshe Khorlo w Polsce.

Ter­miny:

24.10.2014 Wykład publiczny i tańce lamów
25.10 – 02.11.2014 Drub­czen Amitajusa
25.10.2014 Inicjacja Amitajusa
02.11.2014 Ceremonia „otrzymania siddhi”
03.11.2014 Zakoń­czenie Drub­czenu i przy­gotowanie do inicjacji Guhjagarbhy
04.11 – 07.11.2014 Inicjacja Guhjagarbhy

Czym jest Drub­czen Amitajusa?

Drub­czen (po tybetań­sku „wiel­kie osiągnięcie”) jest prak­tyką o wiel­kiej sile błogosławień­stwa dla uczest­ników, otoczenia, miej­sca i kraju. Trwa w nie­prze­rwanym 24-godzinnym cyklu. Przez 9 dni recytuje się nie­prze­rwanie man­try oraz sadhany Amitajusa, ofiarowuje się tsog. Dodat­kowo przy­gotowany zostanie men­drub, zwany „nie­dual­nym lekar­stwem Dharmy”.

Samo przy­gotowanie men­drub odbywa się według tek­stów z linii prze­kazu, z użyciem wielu świętych sub­stan­cji, ziołowych i mineral­nych skład­ników; zawiera esen­cję man­try dharani oraz specjal­nych mantr i modlitw rasajany (esen­cji). Jest to pra­stara tan­tryczna tradycja.

Wraz z Rin­pocze przyjedzie 10 lamów z Bhutanu: są to wybrani przez Niego na tę okazję wykształ­ceni i biegli medytujący, przede wszyst­kim – lopyn, mistrz drub­czenu. Prowadzą prak­tyki, wykonują rytuały oczysz­czania miej­sca i pod­porząd­kowywania lokal­nych bóstw. Każ­dego wieczoru wykonywać będą tańce czam, które należą do term Pema Lingpy i nauczane są w klasz­torach Rin­pocze w nie­zmien­nym, tradycyj­nym stylu. Należą do kategorii wła­ściwych Wadżrajanie „zręcz­nych środ­ków”: „wyzwolenia przez widzenie”.

Prak­tyka Drub­czen jest bar­dzo silną prak­tyką; mówi się, że efekt uczest­nic­twa w niej porów­nywalny jest z odbyciem 3-letniego odosob­nienia. Bóstwo Amitajusa (tyb. Tsepame) udziela błogosławień­stwa długo­wiecz­no­ści, odnawia siły życiowe, ma moc leczenia chorób i har­monizowania nie­sprzyjających warunków.
Czym jest inicjacja Guhjagarbhy?

Guh­jagar­bha tan­tra (Tan­tra tajem­nej esen­cji) związana jest z linią długiego prze­kazu tradycji Nyingma i uważana za naj­waż­niej­szą tan­trę mahajogi. Zawiera w sobie kwin­tesen­cję znaczenia osiem­nastu wiel­kich tantr mahajogi, a także prak­tyk wiel­kiego speł­nienia ośmiu Heruków. Stanowi źródło sadhan Wadżrasat­twy i nauk Szitro.

Źródłem tantr mahajogi jest Budda Saman­tabhadra, który udzielił prze­kazu tych nauk nieod­dzielonym od niego bud­dom pięciu rodzin i bud­dom sam­bhogakai. Następ­nie nauki trafiły do Mań­dziuśrego, Awalokiteśwary i Wadżrapaniego, którzy nauczali ich w sferze bogów, nagów, jak­szów oraz w świecie ludzi na górze Malaja na Śri Lance. Po ich spisaniu i ukryciu w prze­strzeni spadły na dach pałacu króla Dza z Zahoru w Indiach wraz z dużym posągiem Wadżrapaniego. Król prak­tykował przed tym posągiem i po sied­miu miesiącach ujrzał twarz Wadżrasat­twy, który udzielił mu prze­kazu mocy pier­wot­nej mądro­ści, dzięki czemu był w stanie w pełni zasymilować w swym umyśle znaczenie wszyst­kich tych tek­stów. Guh­jagar­bha tan­tra po przej­ściu przez linię wielu nauczycieli trafiła następ­nie do Bud­dhagui, Wimalamitry i Pad­masam­bhawy, którzy prze­kazali ją swym tybetań­skim uczniom.

Zarówno w Indiach, a póź­niej w Tybecie powstało wiele komen­tarzy do tej tan­try. Wszech­wiedzący Long­czienpa napisał: Guh­jagar­bha tan­tra jest naj­wyż­szym szczytem wszyst­kich pojaz­dów, źródłem wszyst­kich tek­stów nauk, naj­więk­szym, naj­szyb­szym i naj­bar­dziej sekret­nym spo­sobem urzeczywist­nienia spo­śród pojaz­dów wyjaśnionych przez wszyst­kich Bud­dów trzech czasów. Zgod­nie z komen­tarzem Miphama Rin­pocze tan­tra ta wyjaśnia jedena­ście waż­nych tematów składających się na obszerną klasyfikację tantry:

1. pogląd rzeczywisto­ści, 2. nie­zachwiane wchłonięcie medytacyjne, 3. zdeter­minowane działanie, 4. ułożoną man­dalę, 5. inicjacje, 6. nienaruszone samaja, 7. gor­liwą prak­tykę, 8. bez­pośred­nie ofiarowania, 9. manifestacje aktyw­no­ści, 10. związanie mudrą, 11. recytacje mantry.

Inicjacja Guh­jagar­bhy udzielana jest rzadko. Wymagana jest rów­nież dla studen­tów trzeciego roku szedry on-line Long­cziena Rab­dziama, prowadzonej przez J. Św. Gang­tenga Rin­pocze.

Warunki uczest­nic­twa:

W prak­tyce drub­czen jak i inicjacjach udzielanych przez Gang­tenga Rin­pocze, udział może wziąć każda zain­teresowana osoba. W prak­tyce drub­czen można uczest­niczyć dowolną ilość dni, natomiast w inicjacji Guh­jagar­bhy tylko w cało­ści (4 dni).

Tagi: 
Gangteng Tulku Rinpocze