Emmei Jikku Kannon Gyo

KAN ZE ON

NA MU BUTSU

YO BUTSU U IN

YO BUTSU U EN

BUPO PO SO EN

JO RAKU GA JO

CHO NEN KAN ZE ON

BO NEN KAN ZE ON

NEN NEN JU SHIN KI

NEN NEN FU RI SHIN