SANKIRAIMON

Ji ki e Butsu to gan shu jo
Tai ge dai do hotsu mu jo i
Ji ki e Ho to gan shu jo
Jin nyu kyo zo chi e nyo kai
Ji ki e So to gan shu jo
To ri dai shu is-sai mu ge


¬ródło: "Soto Shu Shumucho", printed by Kinko Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan 1986