MAKA HANNYA HARAMITTA SHINGYŌ

Sutra Serca Wielkiej Doskonałej Mądrości

KAN-JĪ ZAI BŌ SA. GYŌ JIN HAN-NYĀ HĀ-RĀ-MIT-TĀ JĪ. SHŌ KEN GŌ ON KAI KŪ. DŌ IS-SAI KŪ YAKU. SHĀ-RĪ-SHĪ. SHIKI FŪ Ī KŪ. KŪ FŪ Ī SHIKI. SHIKI SOKU ZĒ KŪ. KŪ SOKU ZĒ SHIKI. JŪ SŌ GYŌ SHIKI. YAKU BŪ NYŌ ZĒ. SHĀ-RĪ-SHĪ ZĒ SHO HŌ KŪ SŌ. FŪ-SHŌ FŪ-METSU. FŪ-KŪ FŪ-JŌ. FŪ-ZŌ FŪ-GEN. ZĒ-KŌ KŪ CHŪ. MŪ-SHIKI MŪ JŪ SŌ GYŌ SHIKI. MŪ-GEN NĪ BĪ ZES-SHIN NĪ. MŪ-SHIKI SHŌ KŌ MĪ SOKU HŌ. MŪ-GEN KAI NAI-SHĪ MŪ-Ī-SHIKI-KAI. MŪ MŪ-MYŌ YAKU MŪ MŪ-MYŌ JIN. NAI-SHĪ MŪ-RŌ-SHĪ. YAKU MŪ-RŌ-SHĪ JIN. MŪ-KŪ SHŪ METSU DŌ. MŪ-CHĪ YAKU MŪ-TOKU. Ī MŪ-SHŌ-TOK-KŌ. BŌ-DAI SAT-TĀ. Ē HAN-NYĀ HĀ-RĀ-MĪ-TA KŌ. SHIN MŪ KEI-GĒ. MŪ-KEI-GĒ KŌ. MŪ Ū KŪ-FŪ. ON-RĪ IS-SAI TEN-DŌ MŪ-SŌ. KŪ-GYŌ NĒ-HAN. SAN-ZĒ-SHŌ-BUTSU. Ē HAN-NYĀ HĀ-RĀ-MĪ-TĀ KŌ. TOKU Ā-NOKU TĀ-RĀ-SAN-MYAKU-SAN-BŌ-DAI. KŌ CHĪ HAN-NYĀ HĀ-RĀ-MĪ-TĀ. ZĒ DAI-JIN-SHŪ. ZĒ DAI-MYŌ-SHŪ. ZĒ MŪ JŌ-SHŪ. ZĒ MŪ TŌ-DŌ-SHŪ. NŌ-JŌ IS-SAI-KŪ. SHIN-JITSU FŪ-KŌ. KŌ SETSU HAN-NYĀ HĀ-RĀ-MĪ-TĀ SHŪ. SOKU SETSU SHŪ WATSU. GYĀ-TĒ GYĀ-TĒ. HĀ-RĀ GYĀ-TEI. HARA SŌ GYĀ-TĒ. BŌ-JĪ SOWA-KĀ. HAN-NYĀ SHIN-GYŌ.


mahajana.net