Jyu Butsu Myo

Dziesięć Imion Buddy

SHIN JIN PA SHIN BIRŪSHĀ NŌ FŪ
ENMON HŌSHIN RUSHĀ NŌ FŪ
SEN PA I KASHIN SHIKYĀMŪNI FŪ
TŌRAI A SAN MIRUSON BŪ
JĪHŌ SAN SHĪ ISHĪ SHĪ FŪ
DAI JIN MYŌHA RINGĀKIN
DAI SHIN BUNJUSURĪ BŪSĀ
DAI JIN FUEN BŪSĀ
DAI HI KANSHIIN BŪSĀ
SHĪ SON BŪSĀ MŌKŌSĀ
MŌKŌ HŌJA HŌRŌMĪ


mahajana.net