SANDŌKAI

Osiągnięcie Zjednoczenia

CHIKUDO DAI SEN NO SHIN, TŌ ZAI MITSU NI AI FUSU, NIN KON NI RIDON ARI, DŌ NI NAM BOKU NO SO NASHI, REI GEN MYŌ NI KŌ KETTA RI, SHIHA AN NI RUCHŪ SU, JI O SHŪ SURU MO MOTO KORE MAYOI, RI NI KANA UMO MATA SATORI NI ARAZU, MON MON ISSAI NO KYŌ, EGO TO FU EGO TO, ESHITE SARANI AI WATARU, SHIKARA ZAREBA KU RAI NI YOTTE JŪ SU, SHIKI MOTO SHITSU ZO O KOTONI SHI SHŌ MOTO RAKKU O KOTO NI SU, AN WA JŌ CHŪ NO KOTO NI KANAI, MEI WA SEI DAKU NO KU O WAKATSU, SHIDAI NO SHŌ ONOZU KARA FUKUSU, KONO SONO HAHA O URU GA GOTOSHI, HI WA NESSHI, KAZE WA DŌYŌ, MIZU WA URU OĪ CHI WA KEN GO, MANAKO WA IRO, MIMI WA ONJŌ, HANA WA KA, SHITA WA KAN SO, SHIKAMO ICHI ICHI NO HŌ NI OITE, NE NI YOTTE HABUNPU SU, HON MATSU SUBE KARAKU SHŪ NI KISU BESHI, SONPI SONO GO O MOCHI YU, MEI CHŪ NI ATATTE AN ARI, AN SŌ O MOTTE AUKOTO NAKARE, AN CHŪ NI ATATTE MEI ARI, MEI SŌ O MOTTE MIRU KOTO NAKARE, MEI AN ONO ONO AI TAI SHITE, HISU RUNI ZEN GO NO AYUMI NO GOTOSHI, BAN MOTSU ONOZU KARA KŌ ARI, MASANI YŌ TO SHO TO O IU BESHI, JISON SUREBA KAN GAI GASSHI, RI Ō ZUREBA SEN PŌ SASŌ, KOTO O UKETE WA SUBE KARAKU SHŪ O ESU BESHI, MIZUKARA KIKU O RIS-SURU KOTO NAKARE, SOKU MOKU DŌ O ESE ZUNBA, ASHI O HAKOBU MO IZU KUN ZO MICHI O SHIRAN, AYUMI SUSU MUREBA GON NON NI ARAZU, MA YŌTE SEN GA NO KO O HEDA TSU, TSUTSUSHIN DE SAN GEN NO HITO NI MŌSU, KŌ IN MUNA SHIKU WATARU KOTO NAKARE.


mahajana.net