SANGEMON

A SHAKU SHO ZŌ SHO AKU GŌ.
KAI YŪ MU SHI TON JIN CHI.
JŪ SHIN KU I SHI SHO SHŌ.
IS-SAI GO KON KAI SAN-GE.

Źródło: Sutra Book, Soto Shu Shumucho, Tokyo 1982


mahajana.net