SANKIRAIMON

Ji ki e Butsu
to gan shu jo
Tai ge dai do
hotsu mu jo i
Ji ki e Ho
to gan shu jo
Jin nyu kyo zo
chi e nyo kai
Ji ki e So
to gan shu jo
To ri dai shu
is-sai mu ge

Źródło: "Soto Shu Shumucho", printed by Kinko Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan 1986


mahajana.net