SHARI RAI MON

IS SHIN CHO RAI MAN TOKU EN MAN SHA KYA NYO RAI SHIN JIN SHA RI HON JI HO SHIN HO KAI TO BA GA TO RAI KYO I GA GEN SHIN NYU GA GA NYU BUTSU GA JI KO GA SHO BO DAI I BUTSU JIN RIKI RI YAKU SHU JO HOTSU BO DAI SHIN SHU BO SATSU GYO DO NYU EN JAKU BYO DO DAI CHI KON SHO CHO RAI.


mahajana.net