Takkesage

DAI SAI GE DAP-PUKU.
MU SŌ FUKU DEN E.
HI BU NYO RAI KYŌ.
KŌ DO SHO SHU JŌ.

Source: "Soto Shu Shumucho", printed by Kinko Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan 1986


mahajana.net