Szósta wizyta J. Ś. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce

Z rado­ścią infor­mujemy, że J.E. Gang­teng Tulku Rin­pocze wraz z Tshewang Ten­zin (Trulku Jam­drak) i Tshering Sam­drup z Bhutanu będą gościli w Warszawie w dniach 4. – 7.12.2014 r. Głów­nym punk­tem wizyty Rin­pocze będzie trwająca 4 dni inicjacja Guh­jagar­bhy – królowa wszyst­kich tantr.
Termin zgłoszeń został przedłużony do 15.11.2014.
Szczegóły dostępne są na stronie http://yeshekhorlo.mahajana.net/

Czym jest inicjacja Guhjagarbhy?

Guh­jagar­bha tan­tra (Tan­tra tajem­nej esen­cji) związana jest z linią długiego prze­kazu tradycji Nyingma i uważana za naj­waż­niej­szą tan­trę mahajogi. Zawiera w sobie kwin­tesen­cję znaczenia osiem­nastu wiel­kich tantr mahajogi, a także prak­tyk wiel­kiego speł­nienia ośmiu Heruków. Stanowi źródło sadhan Wadżrasat­twy i nauk Szitro.

Źródłem tantr mahajogi jest Budda Saman­tabhadra, który udzielił prze­kazu tych nauk nieod­dzielonym od niego bud­dom pięciu rodzin i bud­dom sam­bhogakai. Następ­nie nauki trafiły do Mań­dziuśrego, Awalokiteśwary i Wadżrapaniego, którzy nauczali ich w sferze bogów, nagów, jak­szów oraz w świecie ludzi na górze Malaja na Śri Lance. Po ich spisaniu i ukryciu w prze­strzeni spadły na dach pałacu króla Dza z Zahoru w Indiach wraz z dużym posągiem Wadżrapaniego. Król prak­tykował przed tym posągiem i po sied­miu miesiącach ujrzał twarz Wadżrasat­twy, który udzielił mu prze­kazu mocy pier­wot­nej mądro­ści, dzięki czemu był w stanie w pełni zasymilować w swym umyśle znaczenie wszyst­kich tych tek­stów. Guh­jagar­bha tan­tra po przej­ściu przez linię wielu nauczycieli trafiła następ­nie do Bud­dhagui, Wimalamitry i Pad­masam­bhawy, którzy prze­kazali ją swym tybetań­skim uczniom.

W Indiach, a póź­niej także w Tybecie powstało wiele komen­tarzy do tej tan­try. Wszech­wiedzący Long­czienpa napisał: Guh­jagar­bha tan­tra jest naj­wyż­szym szczytem wszyst­kich pojaz­dów, źródłem wszyst­kich tek­stów nauk, naj­więk­szym, naj­szyb­szym i naj­bar­dziej sekret­nym spo­sobem urzeczywist­nienia spo­śród pojaz­dów wyjaśnionych przez wszyst­kich Bud­dów trzech czasów. Zgod­nie z komen­tarzem Miphama Rin­pocze tan­tra ta wyjaśnia jedena­ście waż­nych tematów składających się na obszerną klasyfikację tantry:

1. pogląd rzeczywisto­ści, 2. nie­zachwiane wchłonięcie medytacyjne, 3. zdeter­minowane działanie, 4. ułożoną man­dalę, 5. inicjacje, 6. nienaruszone samaja, 7. gor­liwą prak­tykę, 8. bez­pośred­nie ofiarowania, 9. manifestacje aktyw­no­ści, 10. związanie mudrą, 11. recytacje mantry.

Inicjacja Guh­jagar­bhy udzielana jest rzadko. Wymagana jest rów­nież dla studen­tów trzeciego roku szedry on-line Long­cziena Rab­dziama, prowadzonej przez J. Św. Gang­tenga Rin­pocze.

Tagi: 
Gangteng Tulku Rinpocze