Prezent Dharmy dla Kubilaj Khana

Author: 
Chogyal Phakpa