Drubczen Amitajusa z Gangteng Tulku Rinpocze w Polsce

Yeshe Khorlo Polska zaprasza do udziału w Drubczen Amitajusa, który odbędzie sie w okolicach sierpnia/września (dokładny termin zostanie podany poźniej). Poprowadzi go Gangteng Tulku Rinpocze. Przedstawiamy film prezentujący główne idee tego ważnego wydarzenia oraz kilka dodatkowych wyjaśnień.

"Drub­czen" (po tybetań­sku „wiel­kie osiągnięcie”) jest prak­tyką o wiel­kiej sile błogosławień­stwa dla uczest­ników, otoczenia, miej­sca i kraju. Trwa w nie­prze­rwanym 24 godzin­nym cyklu. Przez 9 dni recytuje się nie­prze­rwanie man­try oraz Sadhany Amitajusa, robi się ofiarowanie Tsog. Dodatkowo przy­gotowany zostanie Men­drub, zwany „nie­dual­nym lekar­stwem Dharmy”.

Samo przy­gotowanie Men­drub odbywa się według tek­stów z nieprzerwanej linii prze­kazu Pema Lingpy, z użyciem wielu świętych sub­stan­cji, ziołowych i mineral­nych skład­ników; zawiera esen­cję man­try dharani oraz specjal­nych mantr i modlitw rasajany (esen­cji). Jest to pra­stara tan­tryczna tradycja.

Wraz z Rin­pocze przyjedzie 10 lamów z Bhutanu. Wybrani przez Niego na tę okazję wykształ­ceni i biegli medytujący, przede wszyst­kim – Lopyn, mistrz drub­czenu. Prowadzą prak­tyki, wykonają rytuały oczysz­czania miej­sca i pod­porząd­kowywania lokal­nych bóstw.

Każ­dego wieczoru wykonywać będą tańce Czam, tańce w rytualnych maskach i strojach, które również należą do term Pema Lingpy i nauczane są w klasz­torach Rin­pocze w nie­zmien­nym, tradycyj­nym stylu. Należą do kategorii wła­ściwych Wadżrajanie „zręcz­nych środ­ków” tak zwanego „wyzwolenia przez widzenie”.

Prak­tyka Drub­czen jest bar­dzo silną prak­tyką; mówi się, że efekt uczest­nic­twa w niej porównywalny jest z odbyciem 3-letniego odosob­nienia. Bóstwo Amitajusa udziela błogosławień­stwa długo­wiecz­no­ści, odnawia siły życiowe, ma moc leczenia chorób i har­monizowania nie­sprzyjających warun­ków. Drub­czen koń­czy się ceremonią „otrzymania sid­dhi” - przekazu mocy.

Dodat­kowo Rin­pocze zgodził się udzielić nam Inicjacji Guh­jagar­bhy – królowej wszyst­kich tantr – która trwa 4 dni. Inicjacja potrzebna jest rów­nież uczniom trzeciego roku Szedry on-line Gang­tenga Rinpocze.

Wkrótce zawiadomimy Was o miej­scu i dacie kursu. Zapraszamy wszyst­kich do udziału i pomocy w przy­gotowaniach i organizacji kursu.

Sarła Man­galam! Niech wszystko będzie pomyślne!

Yeshe Khorlo Pol­ska - http://yeshekhorlo.mahajana.net/

Tagi: 
Gangteng Tulku Rinpocze