Harada Tangen Roshi – Teisho, „Becoming a monk”

English translation

Teisho, „Becoming a monk” (en)